داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  چارت سازمانی سایت

:: چارت سازمانی چیست ؟

:: نمایش چارت سازمانی در سایت شما

:: مدیریت چارت سازمانی

هدف کلی :
آشنایی شما با قابلیتهای بخش چارت سازمانی سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :
  • ساختار سلسله مراتبی چارت سازمانی سایت خود را ایجاد نمایید .
  • کاربردهای چارت سازمانی را بشناسید .
  • با کارکردهای ایجاد پست سازمانی آشنایی داشته باشید .
  • با کارکردهای ویرایش پست سازمانی آشنایی داشته باشید .
  • بدانید که چگونه یک پست سازمانی و تمامی پست های زیر مجموعه را حدف نمایید .
  • بتوانید از انتقال یک پست ذیل پستی دیگر و کاربردهای آن استفاده نمایید .
  • بتوانید اولویت گزینه های چارت سازمانی را تغییر دهید .
  • بدانید که عنوان پست چیست و چگونه باید برای پست های سازمانی خود ، عنوان تعریف نمایید .
  • بتوانید شرح پست سازمانی را وارد نمایید .