داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  مجوزهای مشاهده

:: مطالب خصوصی چه مطالبی هستند ؟

:: نمایش مطالب خصوصی

:: مدیریت مطالب خصوصی

هدف کلی :
آشنایی شما با اعطای مجوزهای مشاهده به گروههای عضویت سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

    • معنای مطالب خصوصی را بدانید .
    • بتوانید مطالب خصوصی سایتتان را ایجاد نمایید .
    • بتوانید مطالب خصوصی را ویرایش نمایید .
    • بتوانید یک مطلب خصوصی را حذف نمایید .
    • بتوانید تعیین نمایید که چه گروههایی ، چه مطالب را مشاهده نمایند .